A weboldal látógató (Továbbiakban Felhasználó) személyes adatainak védelme kiemelten fontos FESTETT-JEL Forgalomtechnikai Kft. (Továbbiakban Adatkezelő) számára, ezért kiemelt védelemmel kezeli a weboldalán keresztül rendelkezésére bocsátott elérhetőségeket, személyes adatokat.

1. Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

A Kapcsolat űrlap kitöltése során a www.festettjel.hu weboldalon megadott személyes adatokat Adatkezelő kezeli. Ezen adatok valódiságáért az Adatkezelő nem felel.

Az Adatkezelő forgalomtechnikai tevékenységet folytat, melyről honlapján tájékoztatást nyújt. A honlapon, a Kapcsolat űrlapon Felhasználónak lehetősége van Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot és üzenetet küldeni elektronikus úton. A Felhasználó által beküldött üzenet és személyes adatai feldolgozásra kerülnek és ezek alapján kapcsolatfelvételre kerül sor Adatkezelő és Felhasználó között.

2. Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Az adatokat Adatkezelő kezeli, a fentebb említett céltól eltérően az adatokat nem használja fel és harmadik félnek nem adja ki azokat. Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő weboldalán, a Kapcsolat űrlap kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.

A Felhasználó személyes adatait nem köteles megadni, de a Kapcsolat űrlap kitöltésének és beküldésének előfeltétele, mert ennek hiányában a Felhasználóval nem lehet kapcsolatot létesíteni és válaszolni, megfelelően reagálni az általa küldeni kívánt üzenetre.

4. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő honlapján lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Kapcsolat űrlap kitöltéséhez és beküldéséhez a következő személyes adatok megadása szükséges: Név, Email cím, Telefonszám.

5. Az adatkezelés időtartama

Felhasználó személyes adatait Adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében az szükséges.

Adatkezelő a Kapcsolat űrlap beérkezését követően arra 15 napon belül érdemben reagál, majd kiküldi válaszát a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó nem reagál az Adatkezelő által kiküldött válaszra 30 napon belül, akkor ennek tényét 15 nap alatt ellenőrzi az Adatkezelő, majd törli a Felhasználó személyes adatait.

Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását visszavonja, úgy az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus, vagy postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a személyes adatok törléséről.

6. A Felhasználó jogai adatai kezelésével kapcsolatban

 • Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.
 • Visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről és az átlátható tájékoztatásban szereplő információkat megkapja.
 • A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék.
 • A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.
 • Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.
 • Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

7. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

 • Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az Adatkezelő adatai pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az érintett Felhasználót tájékoztatja.
 • A Felhasználó az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat.
 • A Felhasználó jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.

8. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: FESTETT-JEL Forgalomtechnikai Kft.

Adatkezelő képviselője: Cégjegyzésre jogosult ügyvezetők

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13 09 106999

Adatkezelő székhelye: 2030 Érd, Kornélia utca 32.

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@festettjel.hu

Adatkezelő telefonos elérhetősége: +(36) 20 338 88 99, +(36) 30 416 96 78

Adatkezelő postai címe: 2030 Érd, Kornélia utca 32.

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem foglalkoztat ilyen beosztású személyt

9. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
 • Az 1995.  évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).